శకుంతల దేవీ ఫేమ్ విద్యాబాలన్

Jul 31, 2020, 11:06 PM IST

చీరకట్టులో కనిపిస్తూ లక్షలాది మంది కుర్రకారు మనసులు కొల్లగొట్టడంలో విద్యాబాలన్ ఎక్స్ పర్ట్. కెరీర్ ఆరంభం నుంచీ సింప్లిసిటీకి ప్రాధాన్యత ఇచ్చే విద్యాబాలన్ ట్రెడిషన్ లుక్ లో కనిపించడానికి ఇష్టపడుతుంది.

1/9

శకుంతల దేవీ ఫేమ్ విద్యాబాలన్ (Image Source:Instagram/BalanVidya)

 Vidya Balan PhotoShoot in Saree Before Shankutala Devi Film

చీరకట్టులో కనిపిస్తూ లక్షలాది మంది కుర్రకారు మనసులు కొల్లగొట్టడంలో విద్యాబాలన్ ఎక్స్ పర్ట్. కెరీర్ ఆరంభం నుంచీ సింప్లిసిటీకి ప్రాధాన్యత ఇచ్చే విద్యాబాలన్ ట్రెడిషనల్ లుక్ లో కనిపించడానికి ఇష్టపడుతుంది.  

2/9

శకుంతల దేవీ ఫేమ్ విద్యాబాలన్ (Image Source:Instagram/BalanVidya)

Vidya Balan PhotoShoot in Saree Before Shankutala Devi Film

చీరకట్టులో కనిపిస్తూ లక్షలాది మంది కుర్రకారు మనసులు కొల్లగొట్టడంలో విద్యాబాలన్ ఎక్స్ పర్ట్. కెరీర్ ఆరంభం నుంచీ సింప్లిసిటీకి ప్రాధాన్యత ఇచ్చే విద్యాబాలన్ ట్రెడిషనల్ లుక్ లో కనిపించడానికి ఇష్టపడుతుంది.  

3/9

శకుంతల దేవీ ఫేమ్ విద్యాబాలన్ (Image Source:Instagram/BalanVidya)

 Vidya Balan PhotoShoot in Saree Before Shankutala Devi Film

చీరకట్టులో కనిపిస్తూ లక్షలాది మంది కుర్రకారు మనసులు కొల్లగొట్టడంలో విద్యాబాలన్ ఎక్స్ పర్ట్. కెరీర్ ఆరంభం నుంచీ సింప్లిసిటీకి ప్రాధాన్యత ఇచ్చే విద్యాబాలన్ ట్రెడిషనల్ లుక్ లో కనిపించడానికి ఇష్టపడుతుంది.  

4/9

శకుంతల దేవీ ఫేమ్ విద్యాబాలన్ (Image Source:Instagram/BalanVidya)

 Vidya Balan PhotoShoot in Saree Before Shankutala Devi Film

చీరకట్టులో కనిపిస్తూ లక్షలాది మంది కుర్రకారు మనసులు కొల్లగొట్టడంలో విద్యాబాలన్ ఎక్స్ పర్ట్. కెరీర్ ఆరంభం నుంచీ సింప్లిసిటీకి ప్రాధాన్యత ఇచ్చే విద్యాబాలన్ ట్రెడిషనల్ లుక్ లో కనిపించడానికి ఇష్టపడుతుంది.  

5/9

శకుంతల దేవీ ఫేమ్ విద్యాబాలన్ (Image Source:Instagram/BalanVidya)

 Vidya Balan PhotoShoot in Saree Before Shankutala Devi Film

చీరకట్టులో కనిపిస్తూ లక్షలాది మంది కుర్రకారు మనసులు కొల్లగొట్టడంలో విద్యాబాలన్ ఎక్స్ పర్ట్. కెరీర్ ఆరంభం నుంచీ సింప్లిసిటీకి ప్రాధాన్యత ఇచ్చే విద్యాబాలన్ ట్రెడిషనల్ లుక్ లో కనిపించడానికి ఇష్టపడుతుంది.  

6/9

శకుంతల దేవీ ఫేమ్ విద్యాబాలన్ (Image Source:Instagram/BalanVidya)

 Vidya Balan PhotoShoot in Saree Before Shankutala Devi Film

చీరకట్టులో కనిపిస్తూ లక్షలాది మంది కుర్రకారు మనసులు కొల్లగొట్టడంలో విద్యాబాలన్ ఎక్స్ పర్ట్. కెరీర్ ఆరంభం నుంచీ సింప్లిసిటీకి ప్రాధాన్యత ఇచ్చే విద్యాబాలన్ ట్రెడిషనల్ లుక్ లో కనిపించడానికి ఇష్టపడుతుంది.  

7/9

శకుంతల దేవీ ఫేమ్ విద్యాబాలన్ (Image Source:Instagram/BalanVidya)

 Vidya Balan PhotoShoot in Saree Before Shankutala Devi Film

చీరకట్టులో కనిపిస్తూ లక్షలాది మంది కుర్రకారు మనసులు కొల్లగొట్టడంలో విద్యాబాలన్ ఎక్స్ పర్ట్. కెరీర్ ఆరంభం నుంచీ సింప్లిసిటీకి ప్రాధాన్యత ఇచ్చే విద్యాబాలన్ ట్రెడిషనల్ లుక్ లో కనిపించడానికి ఇష్టపడుతుంది.  

8/9

శకుంతల దేవీ ఫేమ్ విద్యాబాలన్ (Image Source:Instagram/BalanVidya)

 Vidya Balan PhotoShoot in Saree Before Shankutala Devi Film

చీరకట్టులో కనిపిస్తూ లక్షలాది మంది కుర్రకారు మనసులు కొల్లగొట్టడంలో విద్యాబాలన్ ఎక్స్ పర్ట్. కెరీర్ ఆరంభం నుంచీ సింప్లిసిటీకి ప్రాధాన్యత ఇచ్చే విద్యాబాలన్ ట్రెడిషనల్ లుక్ లో కనిపించడానికి ఇష్టపడుతుంది.  

9/9

శకుంతల దేవీ ఫేమ్ విద్యాబాలన్ (Image Source:Instagram/BalanVidya)

 Vidya Balan PhotoShoot in Saree Before Shankutala Devi Film

చీరకట్టులో కనిపిస్తూ లక్షలాది మంది కుర్రకారు మనసులు కొల్లగొట్టడంలో విద్యాబాలన్ ఎక్స్ పర్ట్. కెరీర్ ఆరంభం నుంచీ సింప్లిసిటీకి ప్రాధాన్యత ఇచ్చే విద్యాబాలన్ ట్రెడిషనల్ లుక్ లో కనిపించడానికి ఇష్టపడుతుంది.