હાર્ટ ટ્રાંસપ્લાન્ટ માટે ગ્રીન કોરીડોરમાં 12 કિમીનો રસ્તો માત્ર 14 મિનિટમાં જ કાપ્યો

અમદાવાદટ્રાફીક પોલીસની મદદથી ગ્રીન કોરીડોરમાં હાર્ટ ટ્રાન્ફર માટે 12 કિમીનો રસ્તો માત્ર 14 મિનિટમાં કાપ્યો

1/4

હાર્ટ ટ્રાંસપ્લાન્ટ માટે ગ્રીન12 કિમીનો રસ્તો માત્ર 14 મિનિટમા જ કાપ્યો

હાર્ટ ટ્રાંસપ્લાન્ટ માટે ગ્રીન12 કિમીનો રસ્તો માત્ર 14 મિનિટમા જ કાપ્યો

સિવિલ હોસ્પિટલમાં એક દર્દીનું મૃત્યુ થતા તેના પરિવારે હાર્ટને દાન કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. જેમાં અમદાવાદ ટ્રાફિક પોલીસના ગ્રીન કોરીડોરની મદદથી 12 કિલોમીટરના રસ્તા પર માત્ર 14 જ મિનિટમાં સિવિલથી સિમ્સ હોસ્પિટલ સુધી પહોચાડવમાં આવ્યું હતું.

2/4

હાર્ટ ટ્રાંસપ્લાન્ટ માટે ગ્રીન12 કિમીનો રસ્તો માત્ર 14 મિનિટમા જ કાપ્યો

હાર્ટ ટ્રાંસપ્લાન્ટ માટે ગ્રીન12 કિમીનો રસ્તો માત્ર 14 મિનિટમા જ કાપ્યો

સિવિલમાંથી દર્દીએ દાન કરેલા હાર્ટની ટ્રાંસપ્લાન્ટ માટે ગ્રીન કોરીડોરની મદદથી અમદાવાદ ટ્રાફિક પોલીસે માત્ર 14 મિનીટમાં હાર્ટ પહોચાડ્યું હતું.

3/4

હાર્ટ ટ્રાંસપ્લાન્ટ માટે ગ્રીન12 કિમીનો રસ્તો માત્ર 14 મિનિટમા જ કાપ્યો

હાર્ટ ટ્રાંસપ્લાન્ટ માટે ગ્રીન12 કિમીનો રસ્તો માત્ર 14 મિનિટમા જ કાપ્યો

સિમ્સ હોસ્પિટલમાં હાર્ટ ટ્રાંસપ્લાન્ટની પ્રક્રિયા માટે નિષ્ણાત ડોક્ટરોએ આપી હતી હાજરી

4/4

હાર્ટ ટ્રાંસપ્લાન્ટ માટે ગ્રીન12 કિમીનો રસ્તો માત્ર 14 મિનિટમા જ કાપ્યો

હાર્ટ ટ્રાંસપ્લાન્ટ માટે ગ્રીન12 કિમીનો રસ્તો માત્ર 14 મિનિટમા જ કાપ્યો

અમદાવાદની સિવિલમાં દર્દીનું મૃત્યું થતા તેની માતાએ કિડની અને 1 લિવર અસારવાની સિવિલ હોસ્પિટલમાં કિડની હોસ્પિટલમાં દાન આપવાનો નિર્ણય કર્યો હતો