ઓનલાઈન પ્રવેશ

આજથી RTE માં પ્રવેશ શરૂ, કોરોનાને પગલે પ્રોસેસ ઓનલાઈન કરાઈ

આજથી 29 ઓગસ્ટ સુધી RTE માં પ્રવેશ માટે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકાશે. ઓનલાઈન ફોર્મની પ્રિન્ટ વાલીએ પોતાની પાસે રાખવાની રહેશે. ઓનલાઈન ભરેલ ફોર્મ ક્યાંય જમા કરાવવાનું રહેશે નહિ

Aug 19, 2020, 07:59 AM IST

RTE હેઠળ ઓનલાઈન પ્રવેશના 40 હજાર ફોર્મ ભરાયા, 6 મેથી પ્રવેશ પ્રક્રિયા શરૂ

'રાઈટ ટુ એજ્યુકેશન' હેઠળ ખાનગી શાળામાં ગરીબ બાળકોના પ્રવેશ માટે વાલીઓમાં મોટી સંખ્યામાં ધસારો જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારે અત્યાર સુધીમાં અમદાવાદ શહેરમાં 20,000 અને અમદાવાદ ગ્રામ્યમાં પણ 20,000 કરતા વધુ ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવામાં આવ્યા છે.

Apr 25, 2019, 03:51 PM IST