રાજકોટની સિવિલ હોસ્પિટલમાં પંખો તૂટી પડતા દર્દીઓમાં નાસભાગ, એક વ્યક્તિ ઘાયલ.....

રાજકોટની સિવિલ હોસ્પિટલમાં પંખો તૂટી પડતા દર્દીઓમાં નાસભાગ, એક વ્યક્તિ ઘાયલ.....

Trending news