ગુજરાત પંચાયત સેવા વર્ગ 3ની પરીક્ષાનું પરિણામ જાહેર; હસમુખ પટેલે ટ્વિટ કરીને આપી આ જાણકારી

પંચાયત સેવા વર્ગ-૩ની નાયબ ચીટનીશ /વિસ્તરણ અધિકારીની ખાતાકીય પરીક્ષા 2023-24માં લેવામાં આવી હતી. હવે ગુજરાત પંચાયત સેવા વર્ગ-3 ની પરિક્ષાનું પરિણામ જાહેર થયું છે.

ગુજરાત પંચાયત સેવા વર્ગ 3ની પરીક્ષાનું પરિણામ જાહેર; હસમુખ પટેલે ટ્વિટ કરીને આપી આ જાણકારી

Deputy Chitnish Officer Exam Result: પંચાયત સેવા વર્ગ-૩ની નાયબ ચીટનીશ /વિસ્તરણ અધિકારીની પરીક્ષાના પરિણામને લઈ સૌથી મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા પરીક્ષાનું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. પરીક્ષા 2023-24નું પરિણામ મંડળ દ્વારા જાહેર કરી વેબસાઈટ ઉપર મૂકવામાં આવ્યું છે. આ અંગે હસમુખ પટેલે ટ્વિટ કરીને ઉમેદવારોને જાણકારી આપી છે. 

નોંધનીય છે કે,પંચાયત સેવા વર્ગ-૩ની નાયબ ચીટનીશ /વિસ્તરણ અધિકારીની ખાતાકીય પરીક્ષા 2023-24માં લેવામાં આવી હતી. હવે ગુજરાત પંચાયત સેવા વર્ગ-3 ની પરિક્ષાનું પરિણામ જાહેર થયું છે. 

હસમુખ પટેલે ટ્વિટ કરી આ અંગે જાણકારી આપી છે. નાયબ ચીટનીશ અધિકારીની ખાતાકીય પરીક્ષાનું પરિણામ જાહેર કરાયું છે. આ પરીક્ષાનું પરિણામ પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળની વેબસાઈટ પર મૂકવામાં આવ્યુ છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

Trending news