"જેટલી કીટલીઓ ગરમ છે એ બધી શાંત થઇ જ જવી જોઇએ...", આણંદના સંવાદ કાર્યક્રમમાં CMનો શાબ્દિક ઇશારો

"જેટલી કીટલીઓ ગરમ છે એ બધી શાંત થઇ જ જવી જોઇએ...", આણંદના સંવાદ કાર્યક્રમમાં CMનો શાબ્દિક ઇશારો

Trending news