કેવી રીતે કહેવું સ્માર્ટ સિટી?, સુરતમાં વરસાદ છતા ખાડા નથી પૂરાયા, ઝોન-8ના સાંકડા રસ્તામાં લોકોને ભારે મુશ્કેલી...

Potholes cause trouble to motorists in Zone 8 of Surat

Trending news